TEKST 27: Koranen om slaget ved Uhud

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til Medina-perioden. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 3 - 139. Bliv ikke modløse eller nedslagne, når I dog har over­magten, såfremt I tror! 140. Hvis der har ramt jer et uheld, så har noget lignende ramt fjenden (1); sådanne hændelser lader Vi skifte mellem menneskene, for at Allah kan kende dem, der tror, og tage sig blodvidner blandt jer, så sandt Allah hader de ugudelige, 141. og for at Han kan prøve de troende og tilintet­gøre de vantro. 142. Tror I at kunne komme i Paradiset, når Allah endnu ikke kender dem af jer, der kæmper for Hans sag, og de udholdende? 143. I ønskede døden, inden I stilledes over for den, og nu har I set den med egne øjne. 144. Muhammed er kun et sendebud, forud for hvilket der er gået andre sende­bud; hvis han dør eller bliver dræbt, vil I så falde fra? Den, der falder fra, volder ikke Allah nogen skade, men de tak­nemlige belønner Han. 145. Ingen sjæl dør uden efter Allahs vilje til den tid, der er optegnet i Bogen. Den, der vil denne verdens gengældelse, giver Vi den, og den, der vil den kom­mende verdens gengældelse, giver Vi den; Allah belønner de taknemlige. 146. Hvor mangen profet har ikke kæmpet, fulgt af store skarer, og de tabte ikke modet ved det, der ramte dem for Allahs sag, og blev ikke svage eller underlegne, thi Allah elsker de udholdende. […] 153. Tænk på, hvorledes I flygtede op ad bjerget uden at vente på hverandre, mens profeten kaldte på jer fra de bagerste af jer. […] 154. Det skete, for at Allah kunne prøve, hvad der er i jeres bryst, og udforske, hvad der er i jeres hjerter. 155. De, der veg den dag, da de to hære mødtes, dem bragte Satan til at glide ud på grund af noget, de havde begået. Men Allah har tilgivet dem, thi Allah er tilgivende og mild. […] 165. Siger I virkeligt, fordi der ramte jer et uheld, kun halvt så stort som det, I tilføjede (de andre) (2): ”Hvorfra er dette kommet?” Sig: ”Det er kommet fra jer selv!” Allah har magt over alle ting! 166. Hvad der ramte jer den dag, de to skarer mødtes, det skete for at kende de troende 167. og kende de vankelmodige (3). Da der sagdes til dem: ”Kom hid og kæmp for Allahs sag og forsvar jer!” sagde de: ”Hvis vi forstod at kæmpe, ville vi følge jer. Dengang stod de fornægtelsen nærmere end troen!”J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da. overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.81-83]

(1) Denne åbenbaring er givet i forbindelse med nederlaget i slaget ved Uhud i 625
(2) Der tænkes givet her på den tidligere sejr i slaget ved Badr.
(3) Eller ’hyklerne’
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD