TEKST 3: Ibn Ishaq og Koranen om Nadr bin al-Hârith

Ibn Ishaq (ca. 704-767) var arabisk historiker og skrev en biografi (sira) om profeten Muhammed, Sirat Rasul Allah (”Guds sendebuds liv”). Dette værk er en central kilde til islams tidlige historie og Muhammeds liv.I det nedenstående uddrag citerer Ibn Ishaq ligeledes passager fra Koranen (her med kursiv). Til teksten er tilføjet endnu et uddrag fra Koranen (Sura 31,6-7), som Ishaq ikke havde medtaget, men som ligeledes er relevant i denne sammenhæng. Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående suraer dateres til tiden i Mekka (ca. 609-622) efter T. Nöldekes kronologi. [Læs / udskriv som PDF]

[Ibn Ishaq:]

Nu var al-Nadr bin al-Hârith en af satanerne (1) af Quraysh, han havde for vane at fornærme budbringeren og vise ham fjendskab. Han havde været i al-Hira (2) og lærte der historierne om Persiens konger og historierne om Rustum og Isbandiyar (3). Når budbringeren havde holdt et møde, hvor han mindede dem om Gud og advarede sit folk om, hvad der var sket med svundne generationer som følge af Guds hævn, rejste al-Nadr sig op, når han satte sig ned, og sagde: "Jeg kan fortælle en bedre historie end han kan, kom til mig." Så begyndte han at fortælle dem om kongerne af Persien, Rustum og Isbandiyar, og derefter sagde han: "I hvilken henseende er Muhammad en bedre historiefortæller end jeg? "[...]

Hver gang budbringeren sad i en forsamling og indbød folk til Gud og reciterede Koranen og advarede Quraysh om, hvad der var sket med de tidligere folk, efterfulgte al-Nadr bin al-Hârith ham ved at rejse sig op tale til dem om helten Rustum og Isfandiyar og kongerne af Persien og sagde: "Ved Gud, Muhammad kan ikke fortælle en bedre historie end jeg, og hans snak er bare gamle historier, han har kopieret, ligesom jeg har." (4) Derfor åbenbarede Gud dette [Koranen, sura 25,5] om ham [Nadr]:

De siger: Det er de gamles historier, som han opskriver, og som dikteres ham morgen og aften. Sig: Han, der kender det skjulte i Himlen og på Jorden, har åbenbaret det; Han er visselig tilgivende og barmhjertig(5)

Og det blev nedsendt om ham [Koranen, sura 83,13]:

Når Vore åbenbaringer læses for ham, siger han: det er gamle historier!(6)

Og igen [Koranen, sura 45,7]:

"Ve enhver syndig løgner, som hører Guds vers blive læst for ham, og som så fortsætter han i hovmod, som om han ikke havde hørt dem, som om der var døvhed i hans ører. Forkynd ham om en smertefuld straf.(7)

Jeg har hørt, at budbringeren en dag sad sammen med al-Walid bin al-Mughira (8) ved bedehuset, og al-Nadr bin al-Hârith kom og sad med dem i forsamlingen, hvor nogle af Quraysh var. Da budbringeren talte, afbrød al-Nadr ham, og budbringeren talte til ham, indtil han havde gjort ham tavs. Så reciterede han for ham og de andre [Koranen, sura 21,98:]

"Sandelig, I og det, I tjener udover Gud, er brændstof i Helvede. I vil ende dernede. Hvis disse havde været guder, ville de [de vantro] ikke være kommet derned, men de skal alle være dér i al evighed. Der er der gråd - og der vil de intet høre." (9)

[Koranen:]

Sura 31
– 6. Nogle mennesker køber underholdende snak (10) for uden viden at føre på afveje, væk fra Guds vej, og for at gøre nar af denne [vej] - der venter dem en ydmygende straf. 7. Og når Vore tegn reciteres for sådan en mand, vender han sig bort i voksende hovmod, som om han ikke hørte dem og som om hans ører var tyngede [af døvhed]; forkynd ham da de gode nyheder om en smertelig straf (11).J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Ibn Ishaq: Sirat Rasul Allah, her efter A. Guillaume: The Life of Muhammad. Oxford [1955] 2009, afs.191, 235f (s.136, 162f.). Sura 45, 7; 21,98; 31, 6-7. overs. efter Guillaume og Arthur J. Arberry: The Koran Interpreted (1955)]

(1) Se ligeledes Sura 6,111-112 – enhver profet er givet sataner blandt menneskene som fjende.
(2) Al-Hira: By i det sydlige Mesopotamien, hvor der boede en del arabere. Byen var under persisk styre.
(3) Rustum og Isbandiyar: Persiske helteskikkelser
(4) Se også Sura 83,13 nedenfor.
(5) 2. mekkanske periode (613-615). Da overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.37. Fejl i Sura-nummereringen hos Buhl.
(6) 1. mekkanske periode (ca. 609-613). Da over. F. Buhl (1921) s.12
(7) 3. mekkanske periode (615-622). Se ligeledes Sura 31,6-7 herunder. 
(8) al-Walid bin al-Mughira: rig mekkaner, en af lederne af Quraysh-klanen og blandt Muhammeds modstandere
(9) 2. mekkanske periode (613-615).
(10) Underholdende snak: Nadr bin al-Hâriths fortællinger
(11) 3. mekkanske periode (615-622). Om Muhammeds senere hævn, se tekst 18
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD