TEKST 31: Koranen om ”Voldgravskrigen” og udryddelsen af Quraiza-stammen

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til Medina-perioden. [Læs / udskriv som PDF].

Sura 33 - 9. I troende: mindes Allahs velgerning mod jer, da hærene angreb jer (1), og Vi sendte imod dem en stormvind og hærskarer, som var usynlige for jer, thi Allah ser jeres gerninger. 10. Da de kom imod jer fra oven og nedefra (2), og jeres øjne flakkede og hjertet sad i jeres hals, mens jeres sind tænkte tanker om Gud, 11. da var det, at de troende blev prøvet og voldsomt rystet. 12. Og da hyklerne, og de, i hvis hjerter der er sygdom, sagde: ”Det Gud og Hans sendebud har lovet os, er kun indbildning.” 13. Og da en del af dem sagde: ”Åh folk af Yathrib (3), dette er ikke et sted for jer, så drag væk!” Og en del af dem bad profeten om lov [til at rejse], idet de sagde: ”Vores huse er udsat”; men de var ikke udsat, for de ønskede kun at flygte. 14. Og hvis man [fjenderne] havde tiltvunget sig adgang til dem, og hvis de var blevet bedt om at frafalde [troen], ville de have gjort det, og kun tøvet kort. 15. Men de havde inden da sluttet pagt med Gud, om at de ikke ville vende ryggen til. Og for en pagt med Gud stilles man til ansvar. 16. Sig: ”Flugt vil ikke gavne jer, hvis I flygter fra døden eller drab; og I vil kun kort finde nydelse herefter.” 17. Sig: ”Hvem skal forsvare jer mod Gud, hvis Han ønsker ondt for jer, eller ønsker barmhjertighed for jer?” De skal finde sig selv adskilt fra Gud og hverken en beskytter eller hjælper. 18. Gud kender dem af jer, der holder igen, og dem, der siger til deres brødre: ”Kom til os,” og kun deltager lidt i kampen 19. og som er karrige over for jer. Når frygten kommer over dem, ser I dem kigge på jer med rullende øjne som en, der falder i afmagt for døden, men når frygten forsvinder, hakker de på jer med skarpe tunger, begærlige for at komme i besiddelse af de gode ting (4). De har aldrig troet; Gud har fået deres handlinger til at mislykkes, og det er let for Gud. 20. De tvesindede mente, at forbundsfællerne (5) ikke ville drage bort; og når de kom (igen), ville de ønske, at de selv var i ørkenen blandt beduinerne, hvor de kunne spørge nyt om jer; men var de blandt jer, ville de kun deltage lidt i kampen. 21. Men Allah havde i profeten sendt jer et smukt forbillede for alle, der håber på Allah og den yderste dag og hyppigt påkalder Allah. 22. Og da de troende så for­bundsfællerne, sagde de: ”Det er dette, som Allah og hans profet forudsagde os; Allah og hans profet taler sandhed!” Det øgede kun deres tro og gudhengivenhed. […] 25. Allah drev de vantro tilbage i deres vrede, uden at de vandt noget, thi Allah beskyttede de troende i kampen; Allah er stærk og vældig! 26. Og de af skriftbesidderne, der stod [angriberne] bi, tvang Han til at forlade deres borge og indjog dem en skræk; en del af dem dræbte I, og en del tog I til fanger (6). 27. Han lod jer arve deres land, boliger og gods og et land, I ikke havde betrådt. Allah formår enhver ting.

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.90, vers. 10-19 efter Arthur J. Arberry: The Koran Interpreted (1955)]

(1) Der sigtes her til ”Voldgravskrigen”, da hære fra Mekka og bl.a. Khaibar forgæves belejrede Medina i 627.
(2) Hentyder til Quraiza-stammen, der forskanset i deres fæstninger angiveligt skulle have stået i ledtog med angriberne.
(3) Yathrib: byen Medinas oprindelige navn
(4) Krigsbytte
(5) Forbundsfællerne: angriberne
(6) Hentyder til den jødiske Quraiza-stamme, hvoraf 600-900 mandlige medlemmer Muhammed lod henrette, mens kvinder og børn blev gjort til slaver. Se tekst 30.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD