TEKST 39: Koranen om Hunayn-slaget og fordelingen af byttet

Koranen er opdelt i 114 kapitler (suraer), der atter er opdelt i vers (’aya’, plur. ’ayat’). Nedenstående sura-vers dateres efter T. Nöldekes kronologi til den sene Medina-periode. [Læs / udskriv som PDF]

Sura 9 – 25. Allah har hjulpet jer på mange valpladser og i Hunayn-slaget, da jeres store antal blændede jer og dog ikke hjalp jer noget (1); da blev Jorden jer for trang, og I vendte jer til flugt. 26. Men Allah sendte Sin sjælefred over Sin profet og de troende, og Han nedsendte hærskarer, som I ikke kunne se; Han straffede de vantro, thi sådan er de vantros gengældelse. 27. Efter dette viser Allah sig nådig mod hvem Han vil, thi Allah er tilgivende og barmhjertig. […] 58. Nogle af dem dadler dig [Muhammed] for (fordelingen af) almisserne (2); får de noget deraf, er de tilfredse, men får de intet, er de forbitrede. 59. Bedre var det, om de var tilfredse med, hvad Allah og Hans profet giver dem, og sagde: ”I Allah har vi nok! Allah og Hans profet vil give os af Hans overflod; vor vej fører tilbage til Allah!” 60. Almisserne er bestemte for de fattige, de trængende, for dem, der forvalter dem, for dem, hvis hjerter skal vindes (3), for slaver, for gældbundne og for kampen for Allahs sag, ifølge Allahs påbud; Allah er vidende og vis. 61. Nogle af dem krænker profeten og siger: ”Han er lutter øre!” (4) Sig: ”Ja, han er øre til bedste for jer; han tror på Allah, og han tror de troende, 62. og han er en nåde for dem af jer, som tror; men for dem, der krænker profeten, er der en pinefuld straf.”

 

J. M. Rosenløv & M. Pihl: Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv (2014)

[Da overs. F. Buhl: Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge (1921) s.102]

(1) Sigter til, at Hunayn-slaget var tæt på at ende med et nederlag til Muhammeds hær
(2) Almisserne, blev bl.a. finansieret gennem krigsbyttet, hvis fordeling efter Hunayn-slaget har været et stridspunkt.
(3)dem, hvis hjerter skal vindes” eller ”Hjerternes fortroliggørelse”. Hermed menes de nyomvendte mekkaneres hjerter, der mod del i krigsbyttet skulle vindes for islam på trods af deres svigt ved Hunayn. Dette synes at have frembragt utilfredshed blandt Muhammeds tidligere støtter, der her kritiseres for deres skuffelse over fordelingen af byttet.
(4) Eller: ”han lægger øre til hvad som helst” (E. Wulff). Underforstået – til de nyomvendte mekkaneres smiger.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD