Danmarks historie

EPOKER OG AFGØRENDE BEGIVENHEDER I DANMARKS HISTORIE

TEMAER

Danerne og Danmark

Vikingetiden

Danmark i middelalderen

Reformationen

Christian d. 4.

Indførelsen af enevælden, 1660

Statsomvæltning og 1. Slesvigske krig

2. Slesvigske krig, 1864

Forfaningskampen og de politiske partier

Genforeningen 1920 og Påskekrisen

Kanslergadeforliget

 


 

DANERNE OG DANMARK

 

Procopius: Om herulernes vandringer og danerfolket (omkr. 550)
Jordanes: Om folkeslag på øen Scandza (omkr. 550)
Gregor Florentius af Tours: Om danernes plyndringstogt mod den galliske kyst omkr. 517 (slutn. 500-tallet)
Alcuin om Willibrords mission hos danerkongen omkr. 710 (ca. 790)
Frankiske kongers årbøger: Om Godfred og Danevirke (omkr. 820)
Frankiske kongers årbøger: Om forhandlinger mellem franker og daner (omkr. 820)
Ermoldus Nigellus: Om danerne (omkr. 870)
Ottars og Wulfstans rejseskildringer (slutn. 800-tallet)
Jellingestenene (slutn. 900-tallet)

 

 

 


 

VIKINGETIDEN

 

TOGTER, HANDEL OG BOSÆTTELSER
Alkuin af York: Vikingeangrebet på Lindisfarne 793
Den angelsaksiske krønike: Angrebet på Lindisfarne
Årbøgerne fra Fulda: Kampe mod normanner
Årbøgerne fra St. Vaast: Forhandling med danere
Årbøgerne fra Fulda: Slaget ved Dyle
Reginos krønike: Normanniske plyndringer (omkr. 906)
Kong Æthelreds traktat med vikinger (994)
Den angelsaksiske krønike: Massakre på danske nybyggere i England 1002
Vilhelm af Jumièges: Om danermassakren i 1002 og Svend Tveskægs hævn
 
SAMFUND OG KULTUR
Thietmar af Merseburg: Om danernes hedenske skikke
Adam af Bremen: Om Danmark og danerne
Njals saga: Om Skarphedin
Rigs vandring

 

 

 


 

DANMARK I MIDDELALDEREN

 

KONGEN SOM MAGTHAVER, KRIGSHERRE OG LOVGIVER
Saxo: Valdemar og Absalon
Valdemar I´s gravplade i Ringsted (slutn. 1100-tallet / beg. 1200-tallet)
Helmold: Rygens erobring
Saxo: Svantevits fald
ADELEN
BY, BORGERE OG HANDEL
Bestemmelser fra danske stadsretter og landskabslove, 1200-tallet
Overenskomst med fremmede købmænd, 1251
Erik af Pommern: Regulering af køb, salg og håndværk, 1422
Afladsbrev til borgerne i Odense 1466
Niels Jensens testamente, 1489
Olaus Magnus om Skånemarkedet, 1555

 

 

 


 

REFORMATIONEN

 

Povl Helgesen om reformationen i Malmø, 1528-1529
Povl Helgesen om kirkemøde og kirkestorm i København, 1530-31
Povl Helgesen: Formaning om enighed i landet under "Grevens fejde", 1534
Kongelig forordning: Reformationen i Danmark 1536

 

 

 


 

CHRISTIAN D. 4.

 

Brevveksling mellem Christian d. 4. og Karl d. 9., 1611

 

 

 


 

INDFØRELSEN AF ENEVÆLDEN, 1660

 

Frederik d. 3.s håndfæstning, 1648
Københavns privilegier af 1658
”Bispegårdsberetningen” om hændelserne d. 5.-6. oktober, 1660
Knud Wolff om hændelserne d. 8. oktober, 1660
”Den lercheske dagbog” om hændelserne 10. – 11. oktober, 1660
Hans Rhuman om hændelserne 13. – 18. oktober, 1660
Gustav Duvall om hændelserne i København, oktober 1660
Kongeligt flyveblad, 1660
Kongeloven, 1665
Danske lov, 1683
Robert Molesworth om statsomvæltningen og den danske enevælde

 

 

 


 

STATSOMVÆLTNING OG 1. SLESVIGSKE KRIG

 

DET SLESVIGSKE SPØRGSMÅL OG DE NATIONALLIBERALE
Uddrag af O. Lehmanns "Skydebanetale" (1842)
URO I HERTUGDØMMERNE
Uddrag af brev fra Carl Ploug til Laurids Skau (18. marts, 1848)
Uddrag af Th. Olshausens artikel i Kieler Correspondenz-Blatt, 18. marts
Christian Paulsens brev til Christian Flor, 17.-19. marts, 1848
Uddrag af brev fra K. Samwer til hertugen af Augustenborg, 21. marts 1848
URO OG STATSOMVÆLTNING I KØBENHAVN
Uddrag af H. N. Clausens erindringer om stemningen i København
O. Lehmann om begivenhederne d. 20. marts
:J. Chr. Jørgensens referat af Casino-mødet, 20. marts 1848
O. Lehmann: Tale ved Casino-mødet
Uddrag af Otto Müllers erindringer og artikel om Casino-mødet
Uddrag af H. N. Clausens erindringer om Casino-mødet
Casinomødets resolution, 20. marts 1848
Appel til kongen, 20 marts 1848
Uddrag af Orla Lehmanns erindringer
J. Th. Lundbye: Om martsdagene (1848)

Søren Kierkegaard: Om demokratiet og 1848

 
OPRØR I HERTUGDØMMERNE
Erklæring fra den slesvigholstenske provisoriske regering, 24. marts 1848
Uddrag af Prinsen af Nørs erindringer – Stormen på fæstningen i Rendsborg
1. SLESVIGSKE KRIG ("TREÅRSKRIGEN")
Peter Faber: Den tapre landsoldat (1848)
Nordslesvigske embedsmænd: Om de dansksindede i Nordslesvig (1849)
 

 

 

 


 

2. SLESVIGSKE KRIG, 1864

 

OPTAKTEN
Uddrag af aftalerne af 1851 og 1852
Uddrag af Londontraktaten, 1852
Brev fra Otto von Bismarck, 22. dec. 1862
Uddrag af C. C. Halls tale, 4. februar 1863
Uddrag af Carl Plougs tale, 28. marts 1863
Martskundgørelsen, 1863
Lord Palmerstons udtalelse, 23. juli 1863
H. Hamiltons besked, 5. okt. 1863
Indberetning fra Quaade til Hall, d. 23. okt. 1863
Indberetning fra Quaade til Hall, d. 28. okt. 1863
Bismarcks telegrammer d. 13. og 14. nov. 1863
August Pagets indberetning til lord Russel, 18. nov. 1863
2. SLESVIGSKE KRIG
P.V. Grove: Tilbagetoget fra Dannevirke (1864)
Udklip fra den københavnske presse, 6.-8. februar 1864
T.F. Troels-Lund: Om Dannevirkes rømning
D. G. Monrad: Fortsat kamp (november 1864)
C.C. Hall: Ja til fredsslutning (november 1864)

 

 

 

 


 

FORFATNINGSKAMPEN OG DE POLITISKE PARTIER

 

HØJRE OG FORSVARSSAGEN
J.B.S.Estrup om et nyt landsting og grundbesiddelsens betydning (1865)
Af program for Højres arbejder- og vælgerforening (1882)
Højres rigsdagsgruppes opråb (dec. 1882)
Forsvarsadressen 1883
M. Matzen: Om foreløbige finanslove, landet og loven
Henrik Pontoppidan: Sang i anledning af forsvarsfesten 11. februar 1913
VENSTRE OG ANDELSBEVÆGELSEN
Fra Venstres program 1872
Anders Tange: Om de folkelige bevægelser i Danmark (omkr. 1877)
C. Berg indvarsler ”visnepolitikken”, 1881
D.G. Monrad og C. Berg angriber Højres politik (1885)
Vilhelm Lassen: Om andelsbevægelsen
DET RADIKALE VENSTRE
Viggo Hørup: Hvad skal det nytte?
Fra Det radikale Venstres program, 1905
SOCIALDEMOKRATIET OG ARBEJDERBEVÆGELSEN
Arbejdsreglement på maskinfabrik 1872
En ufaglært kvindes erindringer (1900-1932)
Socialdemokratiets program, 1913
Th. Stauning om arbejdsspørgsmål, 1919

 

 

 


 

GENFORENINGEN 1920 OG PÅSKEKRISEN

 

Instruks til den danske gesandt ved fredskonferencen i Paris (1919)
O. D. Schack: Opråb - vi vil hjem! (1920)

 

 

 


 

KANSLERGADEFORLIGET OG 30'ERNES POLITISKE STRØMNINGER

 

KANSLERGADEFORLIGET
Debat i Folketinget om kriselovgivning, 1933
Bertel Dahlsgaard: Om Kanslergadeforliget, 1933
30'ERNES POLITISKE STRØMNINGER
Danske kommunister om Stalins Sovjetunionen

 

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD